Prayers in Filipino


PANG-UMAGANG PAG-AALAY

 

O Hesus, sa pamamagitan ng Dalisay na Puso ni Inang Maria, Inaalay ko sa Iyo ang aking dalangin, gawain, kasiyahan at paghihirap sa araw na ito sa pakikiisa ng banal na Sakripisyo ng Misa sa buong sanlibutan.  Iniaalay ko itong lahat para sa tunguhin ng Banal na Puso ni Hesus, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad ng kasalanan at pagkakaisa ng lahat ng mga Kristiyano. 

Iniaalay ko ito para sa paghahangad ng ating mga Obispo at ng lahat ng Apostoles ng Panalangin at lalong-lalo na para sa mga hangarin ng ating Mahal na Santo Papa para sa buwan ng

PANALANGIN SA PAGIGING (PRAYER FOR GENEROSITY)

Panginoon, turuan Mo akong maging bukas palad

Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo

Na magbigay ng ayon sa nararapat

Na walang hinihintay mula sa Iyo

Na makibakang ‘di inaalintana

Mga hirap na dinaranas

Sa tuwina’y magsumikap na hindi humahanap

Ng kapalit na kaginhawahan

Na ‘di naghihintay kundi ang aking mabatid

Na ang loob Mo’y siyang sinusundan

Panginoon, turuan Mo akong maging bukas palad

Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo

Na magbigay ng ayon sa nararapat

Na walang hinihintay mula sa Iyo

AMA NAMIN

 

Ama namin, sumasalangit Ka.

Sambahin ang ngalan Mo.

Mapasaamin ang kaharian mo

Sundin ang loob Mo dito sa lupa para nang sa langit.

Bigyan Mo kami ng aming kakanin sa araw-araw

At patawarin Mo kami sa aming mga sala

Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso

At iadya Mo kami sa lahat ng masama

ABA GINOONG MARIA

 

Aba ginoong maria

Napupuno ka ng grasya

Ang panginoon ay sumasaiyo

Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat

At pinagpala naman

Ang ‘yong anak na si Hesus

Santa Maria ina ng Diyos

Ipanalangin mo

Kaming makasalanan

Ngayon at kung kami mamamatay

Amen

LUWALHATI SA AMA

 

Luwalhati sa Ama,

Sa Anak,

At sa Diyos Espiritu Santo.

Kapara noong unang-una,

Ngayon at magpakailanman

Sa walang hanggan.

Amen.

 SAN IGNACIO, KAWAL NI KRISTO

 

San Ignacio, kawal ni Kristo Tanggulan laban sa mapanilong tukso.

Ang bandila ng krusipiho, Tangan mo, sindak ng dilim at lilo.

Ang kapatirang natatangi sa iyo, Niloob mong magpuri sa ngalan ni Hesus,

 Uusigin, buong giting, naghaharing sala sa mundo.

Patnubayan, saan mang dako, Ang mga kapatid mong galak ay sa’yo.

Ang gawain sa kahirapan, kalinisa’t Paghahandog ng puso.

Marapatin mong sana ay maging tapat, Sa sumpa at pangakong binigkas, buong galak;

Nang magpuri at magpugay kay Hesus, ligaya ng buhay.

Luwalhatiin, tanang mga tao;

Si Hesus na Hari ng mundo.